3 rue Nahaboo Solim, 
Port Louis, Ile Maurice

(+230) 211 2448 

info@vizavi.mu

BRN : C06011601

VAT : VAT20123139